Obchodní podmínky cest

Následující ustanovení se stanou obsahem cestovní smlouvy mezi cestujícím a firmou Best-BikeTours. Doplňují § 651a BGB (typické smluvní povinnosti při cestovní smlouvě) a § 4-11 BGB nařízení o informační povinnosti (povinnosti informace a důkazu ze strany pořadatele cesty). Prosím vezměte na vědomí, že se jedná o překlad německého textu, právně závazná je pouze německá verze obchodních podmínek!

1. Uzavření smlouvy:
A) Všeobecně:
a) Základem smluvní nabídky firmy Best-BikeTours a přijetí smlouvy/rezervace zákazníkem je vypsání paušální nabídky v katalogu nebo v internetu nebo individuální písemná nabídka, pokud je zákazníkovi při rezervaci předložena.
b) Zprostředkovatelé cesty nejsou oprávněni měnit obsah cestovní smlouvy, zvláště ne přislíbit služby přesahující rozsah popisu cesty.
c) Údaje v tištěných nebo internetových mediích, které nejsou vydány firmou Best-BikeTours, nejsou pro Best-BikeTours závazné, pokud nejsou výslovně po zvláštní dohodě se zákazníkem součástí cestovní smlouvy.
d) Odlišuje-li se obsah potvrzení rezervace od obsahu rezervace, jedná se o novou nabídku od Best-BikeTours. Cestovní smlouva na základě této nové nabídky vstoupí v platnost výslovným souhlasným prohlášením ze strany zákazníka, zaplacením zálohy nebo zbytkové sumy nebo využitím služeb týkajících se cesty.
e) Zákazník, který provedl rezervaci, ručí za smluvní povinnosti spolucestujích jako za své vlastní, jestliže se k tomu zavázal zvláštním prohlášením.
f) Upozorňujeme, že nezávisle na způsobu zvolené rezervace neexistuje po uzavření smlouvy možnost jejího zrušení podle smluvních předpisů (§ 312b Abs.3 Nr.6 BGB).

B) Manuální rezervace:
a) Rezervovat lze písemně, faxem, e-mailem nebo telefonicky.
b) Rezervací je pro zákazníka uzavření cestovní smlouvy závazné.
c) Smlouva nabývá platnosti doručením potvrzení cesty od Best-BikeTours, forma potvrzení není důležitá. Zpravidla je zaslána v písemné formě poštou, platné uzavření smlouvy je ale možné také ústně nebo telefonicky.

C) Rezervace online (uzavření smlouvy pomocí elektronického obchodního styku)
a) Zájemcům bude způsob rezervace online vysvětlen na webových stránkách Best-BikeTours.
b) Uživateli online-formuláře bude vysvětleno, že údaje lze korigovat a jakým způsobem, nebo vymazat, nebo celý formulář zrušit.
c) Pokud budou data formuláře uložena v online rezervačním systému, bude uživatel o tomto uložení a o možnosti opětného vyvolání těchto dat informován.
d) Kliknutím na políčko „Rezervace s povinností platby“ uzavře zákazník s Best-BikeTours závaznou cestovní smlouvu. Po odeslání formuláře bude rezervace okamžitě elektronicky potvrzena.
e) Kliknutím na políčko „Rezervace s povinností platby“ je pro zákazníka uzavřena závazná smlouva s Best-BikeTours, ale nevzniká tím nárok na její plnění. Naopak Best-BikeTours má možnost rozhodnout, zdali smlouvu se zákazníkem uzavře nebo ne.
f) Cestovní smlouva nabývá platnosti doručením potvrzení cesty od Best-BikeTours.

2. Úhrada:
a) Po uzavření smlouvy a vydání potvrzení cesty podle § 651k BGB je nutno zaplatit zálohu ve výši 20% ceny cesty. Zbytek musí být zaplacen 4 týdny před zahájením cesty.
b) Nezaplatí-li zákazník zálohu anebo zbytek ceny uvedené cesty v dohodnutém čase a způsobu placení, má Best-BikeTours právo po upomínce s uvedenou lhůtou k zaplacení odstoupit od cestovní smlouvy a vyžadovat zaplacení sumy za odstoupení z cestovní smlouvy podle bodu 4. Předpoklademk tomu je, že Best-BikeTours je ochotna a schopna splnit podmínky řádného výkonu smlouvy a že ze strany zákazníka neexistují právní nebo smluvní nároky na pozdržení platby.

3. Změny služeb
a) Po uzavření smlouvy jsou povoleny nutné změny služeb týkajících se cesty pouze, když nejsou podstatné a nezmění celkový charakter cesty.
b) Best-BikeTours je povinnen zákazníky informovat o podstatných změnách služeb týkajících se cesty bezprostředně poté, co byl sám o nich uvědoměn.
c) Při závažných změnách služeb týkajících se cesty má zákazník právo bezplatně odstoupit od cestovní smlouvy, nebo může požadovat účast na nejméně rovnocenné cestě, jestliže ji má Best-BikeTours v programu a může-li ji bez zvýšení ceny nabídnout. Zákazník musí tato práva uplatnit bezprostředně po oznámení od Best-BikeTours o změně služeb týkajících se rezervované cesty.

4. Odstoupení od cestovní smlouvy před začátkem cesty a stornovací poplatky:
a) Zákazník může kdykoliv před začátkem cesty odstoupit. Odstoupení musí oznámit Best-BikeTours na níže uvedenou adresu. Byla-li smlouva o cestě uzavřena prostřednictvím zprostředkovatele, je možné odstoupení oznámit jemu. Doporučujeme oznámit odstoupení písemně.
b) Odstoupí-li zákazník před začátkem cesty nebo nenastoupí-li k cestě, ztrácí Best-BikeTours nárok na úhradu ceny cesty. Místo toho může Best-BikeTours vyžadovat přiměřené odškodnění za předběžná opatření a vynaloženou námahu, závislé na ceně cesty, pokud se nejedná o případ způsobený vyšší mocí. Při určení výše odškodnění se přihlédne k uspořeným nákladům a možným jiným využitím. Odškodnění se s přihlédnutím k době, kdy bylo odstoupení cesty hlášeno, vypočítá následovně:

Do 30 dní před začátkem cesty 10%
29 dní – 15 dní před začátkem cesty 20%
14 dní – 08 dní před začátkem cesty 50%
07 dní – 01 den před začátkem cesty 80%
V den příjezdu nebo nenastoupení cesty 90%

pro výlety na kole a lodí platí následující sazby:

Do 84 dní před začátkem cesty 20 %
83 dní – 42 dní před začátkem cesty 30 %
41 dní – 30 dní před začátkem cesty 60 %
29 dní – 15 dní před začátkem cesty 90 %
14 dní – V den příjezdu nebo nenastoupení cesty 95 %

pro plavby platí následující sazby:

Do 30 dní před začátkem cesty 20 %
29 dní - 22 dní před začátkem cesty 50 %
21 dní - 1 den před začátkem cesty 75 %
V den příjezdu nebo nenastoupení cesty 90 %

c) Zákazník má v každém případě možnost prokázat, že nevznikla žádná nebo podstatně menší škoda, než je požadováno na základě paušálu.
d) ) Best-BikeTours si vyhrazuje možnost, místo uvedených paušálů požadovat vyšší konkrétní odškodnění. V tomto případě je Best-BikeTours povinnen, podstatně vyšší náklady s přihlédnutím k uspořeným nákladům a jiným dalším nakladům, spojeným se službami týkající se cesty, konkrétně prokázat.
e) Zákonné právo zákazníka podle § 651 b BGB (přenesení smlouvy) na náhradního účastnika cesty zůstává nedotčeno.

5. Změna rezervace:
a) Zákazník nemá po uzavření smlouvy právo na změny týkající se termínu cesty, cíle cesty, místa nastoupení cesty nebo ubytování. Dojde-li přesto ke změně rezervace, je možné ji do 15 dnů před začátkem cesty za poplatek 50 €/rezervaci změnit, nebyla-li před potvrzením změny rezervace uzavřena žádná jiná dohoda.
b) V době do 14 dnů před začátkem cesty jsou možné změny na přání zákazníka pouze formou odstoupení od smlouvy za podmínek podle bodu 4c a současného nového přihlášení, pokud je lze vůbec uskutečnit. Toto neplatí pro změny rezervace, které způsobí jen nepatrné náklady.

6. Nevyužité služby:
Za jednotlivé řádně nabídnuté služby, které nebyly využity, není nárok na poměrnou náhradu z ceny cesty, když tyto služby nebyly využity vinnou zákazníka, např. při předčasném odjezdu. Best-BikeTours se bude snažit o náhradu ušetřených nákladů od poskytovatelů služeb, nebudou-li nepodstatné nebo v rozporu se zákonnými nebo úředními předpisy.

7. Všeobecné povinnosti zákazníka:
A) Z § 651 d odst. 2 BGB vycházející povinnosti o hlášení závad jsou následovně konkretizovány:
a) Cestující je povinnen okamžitě oznámit Best-BikeTours ev. nedostatky a závady a vyžadovat nápravu.
b) O dosažitelnosti Best-BikeTours během cesty bude zákazník obsáhle informován nejpozději při doručení cestovních podkladů.
c) Nároky kvůli závadám a nedostatkům nezanikají pouze tehdy, když se povinná stížnost zákazníka neuskuteční z jeho viny.

B) Zprostředkovatelé cesty, zaměstnanci hotelu nebo ostatní smluvní partneři Best-BikeTours nejsou oprávněni ani zplnomocněni potvrdit závady nebo uznat nároky vůči Best-BikeTours.

C) Je-li cesta následkem cestovních závad podstatně narušena nebo je z důvodu závady z pro zákazníka důležitých důvodů neúnosná, může cestovní smlouvu vypovědět. Výpověď je platná teprve, když Best-Biketours v zákazníkem určené přiměřené lhůtě neposkytne patřičnou pomoc. Určení lhůty není nutné, jestliže není možná náprava, Best-Biketours ji odmítne nebo je-li okamžitá výpověď cestovní smlouvy zákazníkem zdůvodněna mimořádnými událostmi.

D) Je třeba, aby zákazník informoval Best-Biketours, jestliže neobdrží ve slíbené lhůtě potřebné cestovní doklady nebo nejsou-li kompletní.

8. Zvláštní povinnosti zákazníků:
a) Cestující je povinnen před rezervací, před nástupem i během cesty znát svůj zdravotní stav a tělesnou kondici. Zvláště je povinnen respektovat rady lékaře. Best-BikeTours nemá ze smlouvy povinnost radit, přezkušovat a sledovat zdravotní stav zákazníka.
b) U vlastních i u pronajatých kol od Best-BikeTours nebo jeho smluvních partnerů má zákazník povinnost průběžně sledovat technický stav kol a bezpečnost provozu. V rámci všeobecné právní povinnosti o reklamaci závad je účastník cesty povinnen případné závady bezodkladně hlásit Best-BikeTours a žádat nápravu.
c) Účastník cesty je povinnen striktně dodržovat všechny dopravní předpisy. Nezávisle na informacích od Best-BikeTours je účastník cesty povinnen se informovat o dopravních předpisech té které země.
d) Účastník cesty se musí vyvarovat jakéhokoliv poškození nebo ohrožení cizích osob i věcí a při řízení kola své chování a způsob jízdy patřičně přizpůsobit.
e) Všem účastníkům doporučujeme při našich cestách používat ochranné přílby!

9. Omezení ručení:
Smluvní ručení za škody, které se nevnikly zraněním na životě, těle nebo zdraví, je omezeno na trojnásobnou cenu cesty,
a) jestliže byla škoda zákazníkem zaviněna úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo
b) jestliže je Best-BikeTours sám odpovědný za škody vzniklé zákazníkovi vinou smluvního partnera.

10. Promlčení:
a) Nároky zákazníků podle § 651 c až f BGB ze zranění na životě, těle nebo zdraví, které bylo zaviněno úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany Best-BikeTours, jeho zákonného zástupce nebo poskytovatele služeb pro Best-BikeTour jsou promlčeny po dvou letech. Totéž platí pro nároky na náhradu jiných škod zaviněných úmyslně nebo hrubou nedbalostí Best-BikeTours, jeho zákonného zástupce nebo poskytovatele služeb pro Best-BikeTours.
b) Všechny ostatní nároky dle § 651 c až f BGB jsou promlčeny po jednom roce.
c) Promlčení podle bodu 11.1 a 11.2 začíná dnem, který následuje po dni, kdy byla dle smlouvy ukončena cesta. Připadne-li poslední den termínu ohlášení na neděli nebo na státní svátek nebo sobotu v místě ohlášení škody, posunuje se termín ohlášeni na následující pracovní den.
d) Probíhá-li mezi zákazníkem a Best-BikeTours jednání, týkající se nároků nebo okolností s nárokem souvisejících, promlčení se zastavuje, dokud jeden z partnerů neodmítne pokračovat v jednání. Promlčení vstupuje v platnost nejdříve tři měsíce po ukončení zastavení.

11. Volba práva a místa soudu
a) Pro celý právní a smluvní poměr mezi zákazníkem a Best-BikeTours platí výlučně jen německé právo. Žalobu lze podat jen v místě sídla Best-BikeTours. Toto ale neplatí pro zákazníky, kteří jsou státními příslušníky států Evropské Unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska nebo Islandu.
b) Pro žalobu ze strany Best-BikeTours proti zákazníkům nebo smluvním partnerům, kteří jsou obchodníci nebo právní osoby veřejného nebo soukromého práva, je místem soudu sídlo Best-BikeTours. Totéž platí pro žalobu proti osobám, jejichž trvalé bydliště nebo místo převážného pobytu je v cizině nebo je-li v době žaloby bydliště neznámé.

Pořadatel cest:
Best-BikeTours
Kanzleistr. 14
D-78462 Konstanz
Tel. +49 - (0)7531-916 093

info(at)best-biketours.com